AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende Voorwaarden Bloemenstudio Pierrot vof gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 november 2013.

 

CONTACTGEGEVENS
Bloemenstudio Pierrot vof

Vestigings- & bezoekadres:
Markenburg 18
2135 DS HOOFDDORP

Telefoonnummer:  0235628313 
E-mailadres: pieter@bloemenstudiopierrot.nl
KvK-nummer: 34063160
BTW-identificatienummer:

 

HERROEPINGRECHT
Aangezien de producten van Bloemenstudio Pierrot vof snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden.

 

BEVESTIGING BESTELLEN
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

 

BEZORGADRES
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

 

WIJZIGINGEN
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

 

ANNULEREN
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

 

OVERMACHT
Bloemenstudio Pierrot vof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.

Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bloemenstudio Pierrot de verplichtingen opschorten.

 

LEVERING
Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

 

KLACHTENPROCEDURE
De klachtenprocedure staat vermeld op https://bloemenstudiopierrot.nl. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar pieter@bloemenstudiopierrot.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht.

 

GARANTIE
Bloemplein biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.

Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar pieter@bloemenstudiopierrot.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

 

BETALEN
Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal en creditcard worden betaald.

 

PRIVACY STATEMENT
Het privacy reglement staat vermeld op https://bloemenstudiopierrot.nl (onderaan iedere pagina).

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle door de https://bloemenstudiopierrot.nl afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Bloemenstudio Pierrot en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloemenstudio Pierrot.