PRIVACYVERKLARING BLOEMENSTUDIO PIERROT TOOLENBURG
Contactgegevens Pierrot
Bloemenstudio Pierrot Toolenburg
Markenburg 69
2135 DS Hoofddorp
pieter@bloemenstudiopierrot.nl
023 5628313
Privacystatement
Bloemenstudio Pierrot Toolenburg (hierna: Pierrot) respecteert uw privacy en begrijpt dat u er belang aan hecht dat uw privacy niet wordt geschonden. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en verwerken. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk gegevens van u te behandelen en te verwerken; dit alles ten behoeve van uw privacy.
Het bepaalde in dit privacystatement is van toepassing op hetgeen zich afspeelt op onze website (https://www.bloemenstudiopierrot.nl/), indien u contact met ons opneemt via de website door het contactformulier of mail, en/of indien u als klant een relatie met ons aangaat.
Wij adviseren u deze verklaring goed door te lezen, zodat u exact weet wat wij eraan doen om uw privacy te beschermen. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u via pieter@bloemenstudiopierrot.nl. Ook staat het u uiteraard vrij om ons hierover te bellen: 023 5628313.
Verwijzen
Indien u een overeenkomst van opdracht met ons heeft gesloten, zal daarin worden verwezen naar deze privacyverklaring op onze website. Dit privacystatement is te allen tijde in te zien op onze website.
Hoofdlijnen
In het algemeen kunt u ten aanzien van onze website van ons verwachten dat:
1. Wij de bezoekers op onze website niet monitoren. Dat wil zeggen; wij houden enkel en alleen bij hoeveel bezoekers onze websites trekken;

2. Wij controleren en/of verwerken uw IP-adres niet;

3. Wij controleren en/of verwerken niet vanuit welke plaats u onze website bezoekt;

4. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Contactmomenten
Indien u ons benadert per mail en/of via het contactformulier op onze websites, dan gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor u ons benadert. Dat wil zeggen; wij dienen u te kunnen bereiken om uw vraag te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben beantwoord, dan zullen wij de gegevens ofwel verwijderen, ofwel opslaan in het dossier als er een samenwerking voortkomt uit het contactmoment. In het geval van een samenwerking zullen wij een opdrachtbevestiging/overeenkomst met u sluiten, waarin wij wederom opnemen hoe wij omgaan met uw privacygegevens.
Wij zullen de door u verstrekte informatie niet gebruiken om ongevraagd contact met u op te nemen, noch zullen wij u ongevraagd een nieuwsbrief of informatie toesturen omtrent onze onderneming.
Indien een samenwerking tussen uzelf en onze onderneming tot stand komt, dan bewaren wij uw gegevens enkel voor zover en zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.
Indien geen samenwerking tot stand komt, dan zullen wij uw gegevens verwijderen op het moment dat wij constateren dat er geen samenwerking voortvloeit uit het contactmoment dat u met ons heeft gehad.
Indien u een klant wordt van onze onderneming, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat de klantrelatie met u eindigt. Ook zullen wij uw gegevens verwijderen op uw verzoek, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.
Welke gegevens
Pierrot kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u deze zelf verstrekt door het invullen ervan op het contactformulier op onze website, dan wel doordat u gebruikmaakt van de diensten van onze onderneming. Door het gebruikmaken van onze diensten, stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens door Pierrot.
Pierrot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Bankgegevens.
Welk doel
Pierrot verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (c.q. de koopovereenkomst), waaronder ook valt het telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per post) contact met u opnemen naar aanleiding van deze overeenkomst. Ingeval er nog geen sprake is van een gesloten overeenkomst, verwerkt Pierrot uw persoonsgegevens om het sluiten van een dergelijke overeenkomst mogelijk te maken.
Persoonsgegevens met betrekking tot facturatie worden verwerkt om facturatie mogelijk te maken en om te voldoen aan de wettelijke verplichting omtrent de bewaartermijn.
Grondslagen
De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt volgens de grondslag ‘het uitvoeren van een overeenkomst’, te weten: de overeenkomst van opdracht als gesloten tussen de klant en Pierrot. Indien tussen partijen nog geen overeenkomst van opdracht is gesloten, maar het sluiten ervan wel in de lijn der verwachting ligt, worden de persoonsgegevens van de (toekomstige) klant verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
Gegevens van (mogelijk) toekomstige klanten die het contactformulier op de website invullen, worden verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’; de persoonsgegevens van deze prospects worden immers verwerkt om (mogelijk) een overeenkomst tussen partijen tot stand te laten komen.
Tot slot worden persoonsgegevens met betrekking tot onder meer facturatie verwerkt op de grondslag ‘wettelijke verplichting’.
Termijn
Pierrot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Dat betekent dat uw persoonsgegevens terstond worden verwijderd zodra de klantrelatie met u ten einde komt, tenzij Pierrot een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting heeft de stukken langer te bewaren.
De persoonsgegevens die op grond van een wettelijke verplichting worden bewaard, zoals de financiële stukken en facturen, worden bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar.
Delen met derden
Pierrot verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht of de arbeidsovereenkomst met u, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Pierrot heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met alle verwerkers van persoonsgegevens waaraan deze handelingen worden uitbesteed door onze onderneming, dan wel met verwerkingsverantwoordelijken waarvoor Pierrot persoonsgegevens verwerkt, om zo uw privacy te kunnen waarborgen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pieter@bloemenstudiopierrot.nl. Pierrot zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.
Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien Pierrot het bovengenoemde niet naleeft.
Beveiliging
Omdat wij veel elektronische communicatie voeren en uw gegevens opslaan op onze computers dan wel in de cloud (uitsluitend bij gerenommeerde partijen die een optimaal veiligheidsniveau hanteren), kan het voorkomen dat uw gegevens in handen komen van derden (hackers bijvoorbeeld). De kans daarop minimaliseren wij echter optimaal. Zo heeft onze website met een zogenoemd SSL-certificaat. Dit is een versleuteling van de communicatie, zodat de informatie niet eenvoudig in handen kan komen van derden.
Verder hanteren wij virusscanners, zorgen wij ervoor dat de software die wij gebruiken up-to-date is en werken wij alleen samen met softwareleveranciers die een hoog beveiligingsniveau hebben.
Ook in fysieke en organisatorische zin hebben wij specifieke aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt.
Tot slot hebben wij met de partijen met wie wij samenwerken, duidelijke afspraken gemaakt over uw privacy. Deze afspraken zijn onder meer vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons via pieter@bloemenstudiopierrot.nl.
Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op de website van Pierrot en alle zelfstandige ondernemingen die onder de naam van Pierrot werkzaam zijn.
Alhoewel aan het ontwikkelen van deze website, de hierop te lezen teksten en onze e-mails grote zorg is besteed, aanvaardt Pierrot geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheden, onvolledigheden dan wel onjuistheden daarvan. Alle teksten op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De lezer kan deze teksten niet gebruiken dan wel verwerken als advies.
Pierrot doet er alles aan om via deze website dan wel via haar e-mails geen virussen te verspreiden. Mocht dat echter wel gebeuren, dan is Pierrot niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw elektronische hulpmiddelen adequaat te beschermen tegen eventuele virussen.
Het is de gebruiker van onze website en de ontvanger van onze e-mails niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Pierrot.
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Pierrot is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van ons hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Pierrot is verboden. Pierrot is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.
Slot
Wij hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze werk- en handelwijze met betrekking tot uw privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen, zodat wij u adviseren om deze pagina met regelmaat te lezen.